მთავარი გვერდი   |   ჩვენს შესახებ   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 

ინფორმაცია სპონსორობისთვის

მოხსენების სქემა

კლინიკური შემთხვევის სქემა

ICD-10 კლასიფიკატორი

ICPC-2 კლასიფიკატორი

ასოციაციაში გაწევრიანება 

 

ძვირფასო კოლეგა,,

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ 2019 წლის 14-დან 21 ივლისამდე (და მონაწილეთა მრავალრიცხოვანი თხოვნებით დამატებით 21-დან 25 ივლისამდე) დაბა ჩაქვში, სასტუმრო "ოაზისში" საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია ატარებს XVIII პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციას:

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

კონფერენცია აკრედიტებულია თსსუ-ს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ და გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი და კრედიტ-ქულები. .

კონფერენციის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა სპეციალობებსა და სუბსპეციალობებში საერთაშორისო სტანდარტებისა და გაიდლაინების დამკვიდრების ხელშეწყობა და სპეციალისტთა შორის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. კონფერენციის თემატიკა მოიცავს დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორებში (ICD10; ICPC2) შემავალ სიმპტომებს, სინდრომებს და ნოზოლოგიებს, ასევე, ლაბორატორიული მედიცინის, კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის იმ საკითხებს, რომლებიც აქტუალურია პრაქტიკული მედიცინისთვის.

ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება სამედიცინო და კოსმეტოლოგიური ცენტრების, ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქცია, ინოვაციები და პროგრამები.

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ ამ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად მომხსენებლის, თანამომხსენებლის, მსმენელის და/ან სპონსორის სტატუსით.

მონაწილეები განთავსდებიან სასტუმრო “ოაზისში” ექსკლუზიური ფასდაკლებით.
სრული პაკეტის ღირებულება ერთი პირისთვის 14-დან 21 ივლისამდე (8 დღე, 7 ღამე): 1285 ლარი;
5 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვების განთავსება ადგილის დაკავების გარეშე - უფასოა,
ხოლო 6-დან 11 წლის ჩათვლით გათვალისწინებულია 50%-იანი ფასდაკლება (დამატებითი (გასაშლელი) საწოლის უზრუნველყოფით).
 
სურვილის შემთხვევაში კონფერენციის მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ ძირითადი კონფერენციის გარდა დაესწრონ დამატებით კონფერენციას 21-დან და 25 ივლისამდე (ასევე შეღავათიანი ტარიფით), რაც აუცილებლად წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული საორგანიზაციო კომიტეტთან (ღირებულება თითოეულ დამატებით დღეზე - 185 ლარი).

სასტუმროში ადგილების რაოდენობა ლიმიტირებულია, რის გამოც აუცილებელია ადგილის დაჯავშნის თანხის (მინიმუმ 200 ლარი თითოეულ მონაწილეზე) გადახდა 26 მაისამდე, ხოლო 10 ივნისამდე კონფერენციაში მონაწილეობის დარჩენილი თანხის შეტანა (დაჯავშნის თანხა შედის საგზურის ღირებულებაში).

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
მიმღები ბანკი: თი-ბი-სი ბანკი;
ბანკის კოდი: TBCBGE22;
მიმღები: საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;
ანგარიშსწორების ანგარიში: GE 37 TB 7795 0360 2010 0001

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად დაგვიკავშირდთ ტელეფონზე:
 
555 70 20 20 (ლიზი გიგოლაშვილი)
555 20 60 60 (სოსო დონღუზაშვილი)
577 44 55 78 (ნანა გვეტაძე)
599 22 22 03 (ნანა თვალავაძე)
 
ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@postdiplom.ge,
 
ან ასოციაციის ოფისში:
თბილისი, I თსსუ საუნივერსიტეტო კლინიკა (ყოფილი მე-8 საავადმყოფო), ალერგოლოგიისა და კლ. იმუნოლოიის კათედრა.

მოხსენებებთან და სამეცნიერო პუბლიკაციების შესახებ ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ პროფ.ბორის კორსანტიას (ტელ.: 551 57 45 22; ელ-ფოსტა: boriskorso@yahoo.com)

გისურვებთ წარმატებას და ველით თქვენთან შეხვედრას!

 


ასოციაციის პრეზიდენტი
პროფ. ალექსანდრე თელია


კონფერენციის სამეცნიერო დირექტორი
პროფ. ბორის კორსანტია

 
 

* * *   * * *   * * *

 
 
 

Dear colleagues!

Georgian Physicians Postgraduate Association would like to invite you to attend the XVIII joint scholarly practical conference

INTERNATIONAL STANDARDS OF CLINICAL PRACTICE

Conference is being held July 14-21, 2019 in the Chakvi on the Black Sea (Georgia, Adzharia, near Batumi), at 5-star hotel "Oasis", where often had been held regional and international scholastic forums in which actively participated the leading scientists and physicians from different countries.

The purpose of the conference is to familiarize and introduction into practical medicine in our country international standards and guideline of different specialties and subspecialty, giving lectures and seminars for the advanced training of physicians, the exchange work experience between specialists from Georgia and other countries on these issues.

The Conference is accredited by the Institute of Postgraduate Medical Education and Continuing Professional Development of Tbilisi State Medical University .

Subjects of the conference will primarily be determined International Standard Classification of Diseases (ICD10 and ICPC2) and entering into them nosology, symptoms and syndromes, and also the challenges of laboratory diagnostics, clinical pharmacology and pharmacy, that are relevant for the practical medicine.

More than 200 doctors will be participate in a forum, among them are leading medical scientists and pharmacists, students, doctorants and residents. Will be presented the products, innovations and programs of medical and cosmetology centers, as well representatives of world leading pharmaceutical companies in Georgia.

Organizing Committee invites you to take part in the conference as a sponsor, the exclusive company representative, scientific lecturer, head of the master class, of training course and/or in status of the listener (the participants will be certificated).

Within the conference will also be conducted scientific sessions on topical issues medicine. Conference materials will be published in refereed Journal of Experimental and Clinical Medicine and web formats.

Participants will be accommodated in the hotel "Oasis", at exclusive low prices (Cost of hotel accommodation and participation in the conference for 7 days - $500)

Phone: (+995) 555 70 20 20; 551 57 45 22
E-mail: info@postdiplom.ge
web-site: www.postdiplom.ge

 
 
 

* * *   * * *   * * *

 
 
 

Дорогие коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что Грузинская Ассоциация постдипломного образования врачей 14-21 июля 2019 года проводит XVIII научно-практическую конференцию

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»

Конференция проводится в поселке Чакви, на берегу Черного моря (Грузия, Аджария, близ Батуми),
в 5-звездной обновленной гостинице «Оазис»
, в которой часто проводились региональные и международные научные форумы, с участием ведущих ученых-медиков из разных стран мира.

Целью конференции является ознакомление и внедрение в практическую медицину нашей страны международных стандартов и гайдлайнов различных специальностей и субспециальностей, проведение лекций и семинаров для повышения квалификации врачей, обмен опытом работы между специалистами из Грузии и других стран.

Тематика конференции в первую очередь определяется Международными Классификаторами Заболеваний (ICD10 и ICPC2) и входящими в них нозологиями, симптомами и синдромами, а также теми проблемами лабораторной диагностики, клинической фармакологии и фармации, которые актуальны для практической медицины.

На форуме реально ожидаются более 200 врачей разных специальностей, ведущих ученых-медиков и фармацевтов, докторантов, студентов и резидентов. Будет представлена продукция, инновации и программы медицинских и косметологических центров, а также представителей ведущих фармацевтических компаний мира в Грузии.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие на конференции в качестве спонсора, эксклюзивного представителя компании, научного докладчика, руководителя мастер-класса, тренинг-курса, или в статусе слушателя (что будет подтверждаться соответствующими сертификатами).

В рамках конференции будут проводиться также научные сессии по актуальным вопросам медицины. Материалы конференции будут публиковаться в специальном реферированном журнале и веб-формате.

Участники будут размещены в гостинице «Оазис» по эксклюзивно низким ценам (стоимость проживания и участия в конференции в течение 7 дней – 500$).

тел.:(+995) 555 70 20 20; 551 57 45 22
E-mail: info@postdiplom.ge
web-site: www.postdiplom.ge

ჩვენი კონფერენციები
 
 

 
 

 
სასტუმრო "ოაზისის" ფოტოები

 
 

 
 

 
 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©