მთავარი გვერდი   |   ჩვენს შესახებ   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ინფორმაცია ჩვენი ასოციაციის შესახებ

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია დაარსდა 2012 წლის სექტემბერში.

ასოციაციის დამფუძნებლები არიან:

 • პროფ. ალექსანდრე თელია
 • პროფ. გურამ დავითაია
 • პროფ. ბორის კორსანტია
 • პროფ. სულიკო კუპრაძე
 • სოსო დონღუზაშვილი

ასოციაციის პრეზიდენტი: პროფ. ალექსანდრე თელია
სამეცნიერო დირექტორი: პროფ. ბორის კორსანტია

 

ასოციაციის მიზნებია:

 • საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ხელშეწყობა;
 • ჯანდაცვის და სამედიცინო განათლების სფეროში საკანონმდებლო საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება;
 • ექიმთა და პაციენტთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და ანალოგიური მიზნების მქონე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • საგამომცემლო საქმიანობა (პოლიგრაფიული და ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით);
 • საქართველოსა და უცხოეთში სამედიცინო სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობა, მათი ორგანიზება და ხელშეწყობა;
 • ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების პროცესის მატერიალური და ფინანსური ხელშეწყობა და მათში მონაწილე პირებისთვის დახმარების აღმოჩენა;
 • ექიმთა ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების პროცესში მონაწილეობის მიღება სახელმწიფო ან კერძო დაკვეთის შემთხვევაში;
 • პოსტდიპლომური განათლებისა და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის აუდიტის განხორციელება ან მასში მონაწილეობა სახელმწიფო ან კერძო დაკვეთის შემთხვევაში;
 • ასოციაციაში გაწევრიანებული უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტთა საექსპერტო საქმიანობის ხელშეწყობა და ორგანიზება სამედიცინო განათლებისა და ჯანდაცვის მიმართულებით;
 • ასოციაციის სახელობითი სტიპენდიის დაარსება და პროფესიული საქმიანობის წახალისება.

 

ასოციაციაში გაწევრიანება

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციაში გაწევრიანება შესაძლებელია რამდენიმე სტატუსით:

 • ასოცირებული წევრი
 • სრული წევრი
 • ინსტიტუციური წევრი
 • კორპორაციული წევრი

 

ასოცირებული წევრი - ასოციაციაში ამ სტატუსით წევრიანდებიან კერძო პირები. ასოცირებული წევრობა უფასოა. გასაწევრიანებლად საჭიროა ასოციაციის წევრობის სურვილის დაფიქსირება კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებებით (ელ-ფოსტა, ვებ-საიტი, ფეისბუქის გვერდი და ა.შ.) ან ასოციაციის მიერ ორგაზიებული ღონისძიებების სააპლიკაციო ფორმაში შესაბამისი აღნიშვნის გაკეთება.
ასოცირებული წევრი:

 • ელექტრონულად ღებულობს ინფორმაციას ასოციაციის საქმიანობის და მის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
 • არ აქვს ხმის უფლება

 

სრული წევრი - ასოციაციაში ამ სტატუსით წევრიანდებიან კერძო პირები. სრული წევრობის წლიური ღირებულებაა 24 ლარი. გასაწევრიანებლად საჭიროა: ამ განცხადების ფორმის შევსება და წარდგენა ასოციაციაში (ან დასკანერებული ვერსიის გამოგზავნა ელ-ფოსტით მისამართზე: info@postdiplom.ge) და წლიური საწევრო შენატანის გადახდა ასოციაციის საბანკო ანგარიშზე. სრული წევრობის ვადის ათვლა იწყება საწევრო შენატანის ასახვის მომენტიდან ასოციაციის ანგარიშზე და გრძელდება 1 კალენდარული წლის განმავლობაში.
სრული წევრი:

 • ელექტრონულად ღებულობს ინფორმაციას ასოციაციის საქმიანობის და მის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
 • აქვს ხმის უფლება
 • ასოციაციის მხრიდან გასაცემი საშუამდგომლო-სარეკომენდაციო წერილების მოთხოვნის უფლება
 • ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობისას ფინანსური შეღავათების მოთხოვნის უფლება
 • ასოციაციაციის გამგეობაში საკუთარი ინიციატივების წარდგენის უფლება
 • ვებ-გვერდზე განთავსებულ პუბლიკაციებთან წვდომის უფლება (ჯერჯერობით არ არის რეალიზებული!)
 • ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნის უფლება

 

ინსტიტუციური წევრი - ასოციაციაში ამ სტატუსით წევრიანდებიან: ასოციაციები, კლინიკები, უნივერსიტეტები და სხვა სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებები. ინსტიტუციური წევრობის წლიური ღირებულებაა 500 ლარი. გასაწევრიანებლად საჭიროა: განცხადების წარდგენა ასოციაციაში და წლიური საწევრო შენატანის გადახდა ასოციაციის საბანკო ანგარიშზე. ინსტიტუციური წევრობის ვადის ათვლა იწყება საწევრო შენატანის ასახვის მომენტიდან ასოციაციის ანგარიშზე და გრძელდება 1 კალენდარული წლის განმავლობაში.
ინსტიტუციური წევრი:

 • ელექტრონულად ღებულობს ინფორმაციას ასოციაციის საქმიანობის და მის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
 • ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების საორგანიზაციო კომიტეტში შესვლის უფლება
 • ასოციაციის მხრიდან გასაცემი საშუამდგომლო-სარეკომენდაციო წერილების მოთხოვნის უფლება
 • ასოციაციაციის გამგეობაში საკუთარი ინიციატივების წარდგენის უფლება
 • ვებ-გვერდზე განთავსებულ პუბლიკაციებთან წვდომის უფლება (ჯერჯერობით არ არის რეალიზებული!)
 • ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნის უფლება

 

კორპორაციული წევრი - ასოციაციაში ამ სტატუსით წევრიანდებიან: ფარმაცევტული კომპანიები, ბანკები, რედაქციები და სხვა ორგანიზაციები. ინსტიტუციური წევრობის წლიური ღირებულებაა 1000 ლარი. გასაწევრიანებლად საჭიროა: განცხადების წარდგენა ასოციაციაში და წლიური საწევრო შენატანის გადახდა ასოციაციის საბანკო ანგარიშზე. ინსტიტუციური წევრობის ვადის ათვლა იწყება საწევრო შენატანის ასახვის მომენტიდან ასოციაციის ანგარიშზე და გრძელდება 1 კალენდარული წლის განმავლობაში.
კორპორაციული წევრი:

 • ელექტრონულად ღებულობს ინფორმაციას ასოციაციის საქმიანობის და მის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
 • ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების საორგანიზაციო კომიტეტში შესვლის უფლება
 • ასოციაციის მხრიდან გასაცემი საშუამდგომლო-სარეკომენდაციო წერილების მოთხოვნის უფლება
 • ასოციაციაციის გამგეობაში საკუთარი ინიციატივების წარდგენის უფლება
 • ვებ-გვერდზე განთავსებულ პუბლიკაციებთან წვდომის უფლება (ჯერჯერობით არ არის რეალიზებული!)
 • ასოციაციის წევრობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მოთხოვნის უფლება

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია
Georgian Physicians Postgraduate Association

საიდენტიფიკაციო კოდი / ID:   404 960 397

მისამართი:
საქართველო, ქ. თბილისი, 0186, ქავთარაძის ქ. 16. შ.პ.ს. „დეკა“
(ყოფილი სამკურნალო კომბინატი), ოთახი 322, 315
Clinic “DEKA”, Kavtaradze str. 16, 0186, Tbilisi, Georgia

ტელ./Tel.:   (+995) 555 70 20 20;   (+995) 555 20 60 60;   (+995 32) 218 85 45;
ელ.ფოსტა/ E-mail:   info@postdiplom.ge
ვებ-გვერდი/web-site:   www.postdiplom.ge

 

საბანკო რეკვიზიტები (სალარე ანგარიში):

მიმღები ბანკი: "თი-ბი-სი ბანკი"
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების დასახელება:
საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია (ID: 404960397)
ანგარიშის ნომერი: GE 37 TB 7795 0360 2010 0001

 

საკონტაქტო პირები:

სოსო დონღუზაშვილი: 555 20 60 60;
ციცინო გაგნიძე: 555 70 20 20
ნანა გვეტაძე: 555 22 11 88
ნანა თვალავაძე: 599 22 22 03
ბორის კორსანტია: 551 57 45 22 (სამეცნიერო პუბლიკაციებთან დაკავშირებული საკითხები; ელ-ფოსტა: boriskorso@yahoo.com)

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©