მთავარი გვერდი   |   ჩვენს შესახებ   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 

ინფორმაცია სპონსორობისთვის

მოხსენების სქემა

კლინიკური შემთხვევის სქემა

ICD-10 კლასიფიკატორი

ICPC-2 კლასიფიკატორი

ასოციაციაში გაწევრიანება 

 
ბაკურიანი - 2020
 


*** *** ***
კონფერენციის პროგრამა

*** *** ***

 

ძვირფასო კოლეგა,

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ 2020 წლის 8-დან 16 თებერვლამდე დაბა ბაკურიანში, სასტუმრო "ვილა-პალასში" სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია ატარებს პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციას:

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

კონფერენციის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა სპეციალობებსა და სუბსპეციალობებში საერთაშორისო სტანდარტებისა და გაიდლაინების დამკვიდრების ხელშეწყობა და სპეციალისტთა შორის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. კონფერენციის თემატიკა მოიცავს დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორებში შემავალ სიმპტომებს, სინდრომებს და ნოზოლოგიებს, ასევე, ლაბორატორიული მედიცინის, კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის იმ საკითხებს, რომლებიც აქტუალურია პრაქტიკული მედიცინისთვის.

კონფერენცია აკრედიტებულია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ (07.02.2020 )და შესაბამისი სპეციალობის მქონე ყველა მონაწილეს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს კრედიტ-ქულები.
გაიცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

გაერთიანებული კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება 2 აკრედიტებული კონფერენცია და რამდენიმე დამატებითი სესია:

 • კლინიკური ფარმაცია და შინაგანი დაავადებების მართვის ფარმაკოლოგიური ასპექტები
  (აკრედიტაციის #: C0168)

  (საოჯახო მედიცინა, კლ. ფარმაცია, კლ. ფარმაკოლოგია, ნევროლოგია, ენდოკრინოლოგია)
   
 • ჯანმრთელობა, სიცოცხლის ხარისხი და ესთეტიკური მედიცინა
  (აკრედიტაციის #: C0169)

  (საოჯახო მედიცინა, პლასტიკური და რეკოსტრუქციული ქირურგია, დერმატო-ვენეროლოგია, ფიზიკური მედიცინა - რეაბილიტოლოგია - კურორტოლოგია, სპორტული მედიცინა)

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ ამ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად მომხსენებლის, თანამომხსენებლის, მსმენელის და/ან სპონსორის სტატუსით.

მონაწილეები განთავსდებიან სასტუმრო “ვილა-პალასში” ექსკლუზიური ფასდაკლებით.

სასტუმრო ვილა-პალასში: სრული პაკეტის ღირებულება ერთი პირისთვის (9 დღე, 8 ღამე): 800 ლარი;
4 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვების განთავსება ადგილის დაკავების გარეშე - უფასოა, ხოლო 5-დან 11 წლის ჩათვლით გათვალისწინებულია 50%-იანი ფასდაკლება (დამატებითი საწოლის უზრუნველყოფით).
 

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:
მიმღები ბანკი: თი-ბი-სი ბანკი;
ბანკის კოდი: TBCBGE22;
მიმღები: სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია;
ანგარიშწორების ანგარიში: GE 37 TB 7795 0360 2010 0001

სასტუმროში ადგილების შეზღუდული რაოდენობის გამო, გთხოვთ, დროულად გადაიხადოთ სასტუმროს დაჯავშნის თანხა 200 ლარის ოდენობით (შედის სასტუმროს საერთო ღირებულებაში) და შეგვატყობინეთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ შემდეგ ტელეფონზე:
555 70 20 20 (ლიზა გიგოლაშვილი)
579 70 20 20 (სოსო დონღუზაშვილი)
555 20 60 60 (სოსო დონღუზაშვილი)
577 44 55 78 (ნანა გვეტაძე)
599 22 22 03 (ნანა თვალავაძე)
ან ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@postdiplom.ge
ასოციაციის მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ #36.

მოხსენებებთან და სამეცნიერო პუბლიკაციებთან დაკავშირებული საკითხების გასარკვევად, გთხოვთ დაუკავშირდეთ პროფ.ბორის კორსანტიას (ტელ.: 551 57 45 22; ელ-ფოსტა: boriskorso@yahoo.com)

გისურვებთ წარმატებას და ველით თქვენთან შეხვედრას!

 


ასოციაციის პრეზიდენტი
პროფ. ალექსანდრე თელია


კონფერენციის სამეცნიერო დირექტორი
პროფ. ბორის კორსანტია

 
 

* * *   * * *   * * *

DEAR COLLEAGUES!

Association of Medical Education and Evidence-Based medicine would like to invite you to attend the joint scholarly practical conference

INTERNATIONAL STANDARDS OF CLINICAL PRACTICE:
“FAMILY MEDICINE, FAMILY PHYSICIANS PRACTICE”

Conference is being held February 8-16, 2020 in the Bakuriani (Georgia). Bakuriani is a place where often held international and local scholastic forums in which actively participate the leading scientists from different countries, in particular representatives of clinical and experimental medicine.

The purpose of the conference is to familiarize and introduction into practical medicine in our country international standards and guideline of different specialties and subspecialty, giving lectures and seminars for the advanced training of physicians, the exchange work experience between specialists from Georgia and other countries on these issues.

Subjects of the conference will primarily be determined International Standard Classification of Diseases and entering into them nosology, symptoms and syndromes, and also the challenges of laboratory diagnostics, clinical pharmacology and pharmacy, that are relevant for the practical medicine.

More than 200 doctors will be participate in a forum, among them are leading medical scientists and pharmacists, students and residents. Will be presented the products, innovations and programs of medical and cosmetology centers, as well representatives of world leading pharmaceutical companies in Georgia.

Organizing Committee invites you to take part in the conference as a sponsor, the exclusive company representative, scientific lecturer, head of the master class, of training course and/or in status of the listener (the participants will be certificated).

Within the conference will also be conducted scientific sessions on topical issues medicine. Conference materials will be published in refereed Journal of Experimental and Clinical Medicine and web formats.

They will have opportunity to participate in sporting and cultural activities, meet with the figures of Georgian art and literature, with historians and politicians, acquainted with traditions and culture of Georgia.

Participants will be accommodated in comfortable hotels, at exclusive low prices (Cost of the permit: “Villa-Palas”, 800 GEL (300$) 9 days.

 
 
 

* * *   * * *   * * *

 
 
 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Доводим до Вашего сведения, что Ассоциация Медицинского образования и Доказательного медицина 8-18 февраля 2020 года проводит объединенную научно-практическую конференцию

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА, ПРАКТИКА СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Конференция проводится в Бакуриани (Грузия). Кроме этого, в Бакуриани часто проводились международные и всесоюзные научные форумы, в которых активное участие принимали ведущие ученые из разных стран мира, в частности представители клинической и экспериментальной медицины.

Целью конференции является ознакомление и внедрение в практическую медицину нашей страны международных стандартов и гайдлайнов различных специальностей и субспециальностей, проведение лекций и семинаров для повышения квалификации врачей, обмен опытом работы между специалистами из Грузии и других стран.

Тематика конференции в первую очередь определяется Международными Классификаторами Заболеваний и входящими в них нозологиями, симптомами и синдромами, а также теми проблемами лабораторной диагностики, клинической фармакологии и фармации, которые актуальны для практической медицины.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие на конференции в качестве спонсора, эксклюзивного представителя компании, научного докладчика, руководителя мастер-класса, треннинг-курса и/или в статусе слушателя (что будет подтверждаться соответствующими сертификатами).

В рамках конференции будут проводиться научные сессии по актуальным вопросам медицины. Материалы конференции будут публиковаться в реферированном журнале «Экспериментальной и клинической медицины» и веб-формате.

Участникам конференции предоставляется возможность ознакомиться с традициями и культурой грузинского народа, встретиться с известными деятелями искусства и литературы, с историками и политиками, принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Участники будут размещены в комфортабельных гостиницах, по эксклюзивно низким ценам (стоимость путевки: “Villa-Palas”, 800 ларов (300$) 9 дней.

* * *   * * *   * * *

 
 

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაციის ვებგვერდი ©