ჩვენს შესახებ   |   კონფერენციები   |   ჩვენი ჟურნალი   |   უსგ   |   ფორუმი   |   არქივი   |   კონტაქტი GEO   |   ENG   |   RUS        
 
პირველადი შეტყობინების ბეჭდვითი ვერსია

კონფერენციის სარეგისტრაციო ფორმა

ინფორმაცია სპონსორობისთვის

მოხსენების სქემა

კლინიკური შემთხვევის სქემა

ICD-10 კლასიფიკატორი

ICPC-2 კლასიფიკატორი

ასოციაციაში გაწევრიანება

 

ჩაქვი - 2013
სპონსორები

 


 


 


 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ძვირფასო კოლეგა!

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ
საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია
2013 წლის 13-დან 21 ივლისამდე დაბა ჩაქვში განახლებულ სასტუმრო "ოაზისში" ატარებს
II პოლიპროფილურ სამედიცინო კონფერენციას:

კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები

კონფერენციის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში კლინიკური მედიცინის სხვადასხვა სპეციალობებსა და სუბსპეციალობებში საერთაშორისო სტანდარტებისა და გაიდლაინების დამკვიდრების ხელშეწყობა და სპეციალისტთა შორის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. კონფერენციის თემატიკა მოიცავს დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორებში (ICD10; ICPC2) შემავალ სიმპტომებს, სინდრომებს და ნოზოლოგიებს, ასევე, ლაბორატორიული მედიცინის, კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და ფარმაციის იმ საკითხებს, რომლებიც აქტუალურია პრაქტიკული მედიცინისთვის.

ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება სამედიცინო და კოსმეტოლოგიური ცენტრების, ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქცია, ინოვაციები და პროგრამები.

გარდა ამისა, კონფერენციაზე დამსწრეებს შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ მრავალფეროვან კულტურულ პროგრამებში (მუსიკალური საღამოები, სპორტული ღონისძიებები); მოისმინონ ხელოვნების, პოლიტოლოგიისა და ისტორიის სფეროში მოღვაწე ქართველი სპეციალისტების საინტერესო ლექციები.

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ ამ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად მომხსენებლის, თანამომხსენებლის და/ან მსმენელის სტატუსით.

მონაწილეები განთავსდებიან განახლებულ სასტუმრო “ოაზისში” და მასთან მიმდებარე სხვა, ასევე მაღალი კლასის სასტუმროებში ექსკლუზიური ფასდაკლებით.

სრული პაკეტის ღირებულება (9 დღე, 8 ღამე) - 720 ლარი.
6 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვების განთავსება ადგილის დაკავების გარეშე - უფასო.

(სასტუმროში შესვლისას თან აუცილებლად უნდა იქონიოთ პირადობის მოწმობა და ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები).

სასტუმროში ადგილების რაოდენობა ლიმიტირებულია, რის გამოც აუცილებელია ადგილის დაჯავშნის თანხის (მინიმუმ 150 ლარი) გადახდა 15 მაისამდე, ხოლო 22 ივნისამდე კონფერენციაში მონაწილეობის დარჩენილი თანხის შეტანა (დაჯავშნის თანხა შედის საგზურის ღირებულებაში ).

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ ს "საქართველოს ბანკი" ; ბანკის კოდი: BAGAGE22;
მიმღები: საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია;
ანგარიშის ნომერი: GE 77 BG 000 000 083 619 8400

შევსებული სააპლიკაციო ფორმა და ჯავშნის გადახდის ქვითარი წარმოადგინეთ ასოციაციის ოფისში. მისამართი:
თბილისი, ქავთარაძის 16, DKC, შ.პ.ს. „დეკა“ (ყოფილი „სამკურნალო კომბინატი”), ოთახი 322,
17 სთ-დან 19 სთ-მდე; ტელ.: 555 38 23 62; 599 22 22 03; 555 20 60 60 ან ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: info@postdiplom.g
e

გისურვებთ წარმატებას და ველით თქვენთან შეხვედრას!

 
 

კონფერენციის პროგრამა

პროგრამის ყდა

 
 


ასოციაციის პრეზიდენტი
პროფ. ალექსანდრე თელია


ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი
პროფ. გურამ დავითაია

 

კონფერენციის სამეცნიერო დირექტორი
პროფ. ბორის კორსანტია

 

∗ ∗ ∗     ∗ ∗ ∗     ∗ ∗ ∗    

Dear colleagues!

Georgian Physicians Postgraduate Association would like to invite you to attend the scholarly practical conference

INTERNATIONAL STANDARDS OF CLINICAL PRACTICE

Conference will be held July 13-21, 2013 in the Chakvi, on the Black Sea (Georgia, Adzharia, near Batumi), a 5-star hotel "Oasis", where often had been held regional and international scholastic forums in which actively participated the leading scientists and physicians from different countries.

The purpose of the conference is to familiarize and introduction into practical medicine in our country international standards and guideline of different specialties and subspecialty, giving lectures and seminars for the advanced training of physicians, the exchange work experience between specialists from Georgia and other countries on these issues.

Subjects of the conference will primarily be determined International Standard Classification of Diseases (ICD10 and ICPC2) and entering into them nosology, symptoms and syndromes, and also the challenges of laboratory diagnostics, clinical pharmacology and pharmacy, that are relevant for the practical medicine.

More than 300 doctors will be participate in a forum, among them are leading medical scientists and pharmacists, students and residents. Will be presented the products, innovations and programs of medical and cosmetology centers, as well representatives of world leading pharmaceutical companies in Georgia.

Organizing Committee invites you to take part in the conference as a sponsor, the exclusive company representative, scientific lecturer, head of the master class, of training course or as in status of the listener (the participants will be certificated).

Within the conference will also be conducted scientific sessions on topical issues medicine. Conference materials will be published in the special refereed journal and web formats.

Conference participants are given opportunity acquainted with the traditions and culture Georgian nation, meet with known figures of art and literature, with historians and politicians, to participate in sporting and cultural events, visit the historical and geographical attractions of Adjaria.

Participants will be accommodated in the hotel "Oasis", at exclusive low prices (Cost of hotel accommodation and participation in the conference for 9 days - $ 450)

Association office address:
16, Kavtaradze street, appt. 315, 322, Tbilisi, Georgia.
Medical hospital “DEKA” (The former treatment center),
Phone: (+995) 555 38 23 62; (+995) 599 22 22 03: (+995) 555 20 60 60

E-mail: info@postdiplom.ge       web-site: www.postdiplom.ge

∗ ∗ ∗     ∗ ∗ ∗     ∗ ∗ ∗    

Дорогие коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что Грузинская Ассоциация постдипломного образования врачей 13-21 июля 2013 года проводит научно-практическую конференцию «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ» в поселке Чакви, на берегу Черного моря (Грузия, Аджария, близ Батуми), в 5-звездной гостинице «Оазис», в которой часто проводились региональные и международные научные форумы, с участием ведущих ученых-медиков из разных стран мира.

Целью конференции является ознакомление и внедрение в практическую медицину нашей страны международных стандартов и гайдлайнов различных специальностей и субспециальностей, проведение лекций и семинаров для повышения квалификации врачей, обмен опытом работы между специалистами из Грузии и других стран.

Тематика конференции в первую очередь определяется Международными Классификаторами Заболеваний (ICD10 и ICPC2) и входящими в них нозологиями, симптомами и синдромами, а также теми проблемами лабораторной диагностики, клинической фармакологии и фармации, которые актуальны для практической медицины.

На форуме реально ожидаются более 300 врачей разных специальностей, ведущих ученых-медиков и фармацевтов, студентов и резидентов. Будет представлена продукция, инновации и программы медицинских и косметологических центров, а также представителей ведущих фармацевтических компаний мира в Грузии.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие на конференции в качестве спонсора, эксклюзивного представителя компании, научного докладчика, руководителя мастер-класса, тренинг-курса, или в статусе слушателя (что будет подтверждаться соответствующими сертификатами).

В рамках конференции будут проводиться также научные сессии по актуальным вопросам медицины. Материалы конференции будут публиковаться в специальном реферированном журнале и веб-формате.

Участникам конференции предоставляется возможность ознакомиться с традициями и культурой грузинского народа, встретиться с известными деятелями искусства и литературы, с историками и политиками, принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, посетить исторические и географические достопримечательности Аджарии.

Участники будут размещены в гостинице «Оазис» по эксклюзивно низким ценам (стоимость проживания и участия в конференции в течение 9 дней – 450$).

Адрес офиса Ассоциации:
Тбилиси, ул. Кавтарадзе №16.
Клиника «ДЕКА» (бывший лечкомбинат), комнаты 315, 322.
тел.:(995) 555 38 23 62; (+995) 599 22 22 03: (+995) 555 20 60 60.

E-mail: info@postdiplom.ge
web-site: www.postdiplom.ge

სასტუმრო "ოაზისის" ფოტოები
 
 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციის ვებგვერდი ©